Szkolenie BHP – co ile lat

Szkolenie BHP – co ile lat?

Nie zawsze praca jest bezpieczna. W niektórych branżach i na niektórych stanowiskach ryzyko wypadku jest naprawdę duże. Z danych GUS wynika, że co roku dochodzi do ponad 8 tys. wypadków przy pracy, z czego około 200 to wypadki śmiertelne. Najczęściej wypadkom ulegają osoby ze stażem nieprzekraczającym 3 lata, a na drugim miejscu są osoby pracujące rok i mniej. Najczęstszą przyczyną wypadku jest nieprawidłowe zachowanie się pracownika. Dlatego ważne są regularne szkolenia BHP, które przypominają pracownikom o właściwym postępowaniu na stanowisku pracy.

Czym jest szkolenie w dziedzinie BHP?

Każdy pracownik musi zapewnić swoim pracownikom takie warunki, aby ograniczyć wszelkie zagrożenia. Dlatego konieczne jest przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także organizowanie szkoleń BHP. Kodeks pracy w art. 2373.§1 stwierdza, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie tylko nie ma odpowiednich kwalifikacji czy umiejętności, ale i nie ma odpowiedniej znajomości przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlatego właśnie konieczne są szkolenia w dziedzinie BHP. Czym są szkolenia BHP? To specjalne kursy, w czasie których pracownicy albo zdobywają (nowe osoby w zakładzie pracy), albo utrwalają wiedzę w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia odbywają się najczęściej na terenie zakładu pracy.

Rodzaje szkoleń BHP

Szkolenia BHP dzieli się na:

  • szkolenie wstępne BHP;
  • szkolenie okresowe BHP.

Do szkoleń wstępnych należą te, które są przeprowadzane zaraz po zatrudnieniu pracownika, w pierwszym dniu jego pracy. W zależności od stanowiska szkolenie wstępne może zostać przeprowadzone w jednej lub dwóch częściach. Na początku jest instruktaż ogólny, w czasie którego przekazywane są informacje w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. To część obowiązkowa szkoleń wstępnych. Jako że to pierwsze szkolenie, pracownicy poznają przepisy obwiązujące zgodnie z Kodeksem pracy i wewnętrznymi regulaminami zakładu pracy. Pracownicy uczą się postępować zgodnie z zasadami udzielania pierwszej pomocy, gdy dojdzie do wypadku przy pracy.

Druga część szkolenia składa się z instruktażu stanowiskowego, który prowadzony jest na stanowiskach robotniczych. Instruktaż stanowiskowy przechodzą także praktykanci rozpoczynający praktyczną naukę zawodu. Dotyczy to także studenta odbywającego praktykę studencką. Szkolenie wstępne kończy się wypełnieniem karty szkolenia wstępnego.

Natomiast szkolenia okresowe BHP mają za zadanie odświeżyć znajomość przepisów BHP i je utrwalić. To także okazja, żeby się zapoznać ze zmianami w przepisach BHP. Na zakończenie okresowych szkoleń przeprowadzany jest egzamin, który potwierdza, że uczestnicy szkolenia okresowego przyswoili informacje przekazywane w czasie zajęć i mogą pracować zgodnie z zasadami bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Uczestnik otrzymuje zaświadczenie dołączane do akt pracowniczych.

Jak długo jest ważne szkolenie BHP?

Organizowanie szkolenia okresowego nie może być przypadkowe, jeśli chodzi o jego termin przeprowadzenia. To określają ściśle przepisy. Oto terminy szkoleń BHP:

  • Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach roboczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia – raz na 1 rok (instruktaż na stanowisku pracy + wykład, czas trwania: 360 minut).
  • Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – raz na 3 lata (instruktaż na stanowisku pracy + wykład, czas trwania: 360 minut).
  • Pracodawca i inne osoby kierujące pracownikami, szczególnie kierownicy, mistrzowie i brygadziści, a także pracownicy inżynieryjno-techniczni, projektanci, konstruktorzy maszyn i pozostałych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji – raz na 5 lat (kurs, seminarium, samokształcenie kierowane, czas trwania: 720 minut).
  • Pracownicy służb BHP oraz pozostałe osoby wykonujące zadnia tej służby – raz na 5 lat (kurs, seminarium, samokształcenie kierowane, czas trwania: 1140 minut, w tym 180 minut ćwiczeń).
  • Pracownicy narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia oraz pracownicy, których praca związana jest z odpowiedzialnością w zakresie BHP – raz na 5 lat (kurs, seminarium, samokształcenie kierowane, czas trwania: 360 minut).

Pracownicy administracyjno-biurowi, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystycy publicznej znajduje się w grupie działalności, dla których zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka i inni, których nie wymieniono – raz na 6 lat (kurs, seminarium, samokształcenie kierowane, czas trwania: 360 minut).

Kto jest zwolniony ze szkolenia BHP?

1 stycznia 2019 roku weszła nowelizacja Ustawy dotyczącej szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny, która zwolniła pracowników administracyjno-biurowych z obowiązku odbywania szkoleń okresowych, jeśli spełnione zostały trzy warunki:

  1. Osoba zatrudniona jest na stanowisku pracowników administracyjno-biurowych i wykonuje tylko takie prace.
  2. Kategoria ryzyka w zakładzie pracy nie jest większa niż trzy.
  3. Ocena ryzyka na danym stanowisku pracy nie potwierdza konieczność przeprowadzania szkolenia okresowego BHP.

Jak wygląda szkolenie BHP?

Różne podmioty organizują szkolenia BHP, ale zwykle zajęcia wyglądają podobnie. Jeśli chodzi o szkolenie pracownika zatrudnionego właśnie w zakładzie pracy, zanim przystąpi do wykonywania swoich obowiązków, musi przejść szkolenie wstępne BHP. Wtedy ma miejsce instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. W pierwszym pracownik poznaje przepisy BHP w miejscu pracy, prawo pracy, zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady ewakuacji i działań p.poż., poznaje zagrożenia zawodowe i środowiskowe. Takie szkolenie musi się odbyć w pierwszym dniu pracy zatrudnionej osoby. Przeprowadzanie instruktażu stanowiskowego ma miejsce indywidualnie w konkretnym miejscu pracy.

Przeprowadzanie szkolenia okresowego odbywa się w terminach, które podaliśmy wcześniej. Tutaj pojawiają się informacje z zakresu instruktażu ogólnego. Pracownicy mogą odświeżyć wiadomości na temat BHP i poznać nowe przepisy. Szkolenie okresowe BHP kończy się egzaminem.

Kto prowadzi i finansuje szkolenia BHP?

Wszelkie szkolenia BHP, zarówno szkolenie okresowe, jak i szkolenie wstępne, finansuje pracodawca, ponieważ to należy między innymi do jego obowiązków. Jak wspomnieliśmy, przepisy prawa określają, których pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy obowiązują szkolenia okresowe BHP i w jakich terminach. Kto prowadzi takie szkolenia? Przepisy prawa (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 2004, Nr 180 poz. 1860 z późn. zm.)) stwierdzają jedynie, że szkolenia BHP powinny być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Najlepiej jednak wybierać takie osoby, które mają studia podyplomowe, tytuł technika BHP lub ukończyły studia prawnicze, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy lub kurs inspektora ochrony przeciwpożarowej. Należy podkreślić, że pracownicy służby BHP nie mają obowiązku prowadzenia takich zajęć jak szkolenia okresowe.

Szkolenie BHP a podwykonawca

Wiele firm korzysta z usług podwykonawców. Kto w takim przypadku odpowiada za kwestie związane z BHP? Jeśli chodzi o stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, to za ich przestrzeganie i zapewnienie bezpiecznego otoczenia odpowiada zleceniodawca. Jednak ma prawo, a nawet obowiązek żądać od podwykonawcy przedstawienia dokumentów poświadczających odbycie szkoleń BHP przez pracowników podwykonawcy. Ten musi zatem przeszkolić swoich pracowników pod względem BHP, chociaż główny zleceniodawca może za to zapłacić.

Szkolenie BHP a staż

Część pracodawców zatrudnia młodych ludzi na stażu. Takie osoby również podlegają szkoleniom BHP. Pracodawca musi zatem im to zapewnić. W przypadku stażystów obowiązują te same przepisy jak zwykłych pracowników. Trzeba zatem zorganizować szkolenie wstępne, a w przypadku długiego stażu – także szkolenie okresowe. Oczywiście także odbywanie stażu musi przebiegać w bezpiecznych warunkach zgodnie z przepisami BHP.

Co grozi za brak szkolenia BHP?

Szkolenia BHP to bardzo istotna kwestia i obowiązkowa dla pracodawcy. Może on zostać ukarany, jeśli nie organizuje szkoleń BHP (wstępnych i okresowych), nie przestrzega terminów szkoleń i nie prowadzi dokumentacji szkoleniowej lub jest ona prowadzona w sposób niewłaściwy. W takich przypadkach Państwowa Inspekcja Pracy może nałożyć na pracodawcę karę od 1 tys. do 30 tys. zł.

Szkolenia BHP dla pracowników są obowiązkowe i muszą być przeprowadzane w odpowiednich terminach, które wyznaczają przepisy prawa. Pracodawca musi przestrzegać tych terminów i zapewniać odpowiednie warunki do prowadzenia szkoleń BHP.

Źródło danych: https://www.bhp-ciolka.com.pl/wypadki-przy-pracy-analiza-statystyk-gus/