urządzenia transportu bliskiego

Rodzaje badań UDT urządzeń transportu bliskiego

Każde urządzenie transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu przed dopuszczeniem do ruchu musi przejść badanie odbiorcze umożliwiające jego rejestrację w Urzędzie Dozoru Technicznego. W trakcie eksploatacji UTB dodatkowo poddawane jest badaniom okresowym oraz doraźnym kontrolnym, doraźnym eksploatacyjnym, a w razie konieczności również doraźnym powypadkowym i poawaryjnym.

Jak przygotować dźwignicę do badania UDT?

Dźwignice przygotowywane do badań UDT muszą być w pełni zamontowane, sprawnie techniczne oraz gotowe do eksploatacji zgodnie z wytycznymi wskazywanymi przez Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176).

Na podstawie przytoczonego rozporządzenia eksploatujący urządzenie transportu bliskiego zobligowany jest do zapewnienia inspektorowi przeprowadzającemu badanie bezpiecznych warunków wykonywania badań. Poza tym konieczne jest udostępnienie niezbędnych przyrządów i obciążeń do zrealizowania prób obciążeniowych. Jeśli warunki do przeprowadzania badań będą niewłaściwe albo urządzenie nie będzie przygotowane do badania, wówczas inspektor może odmówić wykonania czynności.

Każde badanie UDT wykonywane jest w miejscu wskazanym przez eksploatującego. Poza tym podczas badań konieczna jest obecność konserwatora i operatora dźwignicy, którzy w trakcie badania muszą wylegitymować się posiadanymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi.

Rodzaje badań UDT, którym podlegają UTB

Urządzenia transportu bliskiego podlegają kilku rodzajom badań realizowanym przez inspektora powołanego przez lokalną jednostkę Urzędu Dozoru Technicznego. Wśród nich wymienia się badania: odbiorcze, okresowe, doraźne kontrolne, doraźne eksploatacyjne oraz doraźne powypadkowe lub poawaryjne.

Badanie odbiorcze

Badanie odbiorcze dźwignicy jest badaniem, które skutkuje dopuszczeniem dźwignicy do ruchu, wpisaniem jej do ewidencji UDT, a także wydaniem księgi rewizyjnej. Badanie to należy przeprowadzić po zakupie nowej dźwignicy w celu dopuszczenia jej do eksploatacji po raz pierwszy na  polskim rynku. 

Celem badania odbiorczego jest określenie, czy dźwignica może być bezpiecznie eksploatowana.

W trakcie badania inspektor przeprowadza weryfikację stanu urządzenia, jego oznakowania i wyposażenia, a także wykonuje próby techniczne w znamionowych warunkach pracy dźwignicy. Po wykonaniu badania podpisywany jest protokół z wykonanych czynności dozoru technicznego.

Badanie okresowe

Badania okresowe wykonywane są w trakcie eksploatacji urządzenia transportu bliskiego. Celem badań okresowych jest zweryfikowanie czy eksploatujący wdrożył zalecenia spisane w protokole z poprzedniego badania, czy nie powstały uszkodzenia lub zmiany w konstrukcji i wyposażeniu dźwignicy mogące prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa eksploatacji, a także czy wszelkie napisy ostrzegawcze, oznakowania, instrukcje i inne informacje umieszczone są w prawidłowych dla dźwignicy miejscach. Badania okresowe przeprowadzane są w przypadku urządzeń objętych pełną formą dozoru technicznego, a ich terminy określone są w rozporządzeniu MPiG w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego z 2018r.

Badanie doraźne kontrolne

Badania doraźne kontrolne przeprowadzane jest w ramach przepisów dozoru technicznego w toku eksploatacji dźwignicy. Celem badań doraźnych kontrolnych jest weryfikacja, czy eksploatujący zrealizował zalecenia spisane w protokole z poprzedniego badania, czy nie powstały zmiany lub uszkodzenia UTB podczas eksploatacji, czy urządzenia zabezpieczające i kontrolne działają w prawidłowy sposób, a także czy wszelkie informacje i ostrzeżenia umieszczone są w prawidłowym miejscu. Badania doraźne kontrolne przeprowadzane są w przypadku UTB objętych ograniczonym dozorem technicznym w terminach określonych dla danego rodzaju dźwignicy w rozporządzeniu MPiG w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego z 2018r.

Badanie doraźne eksploatacyjne

Badania doraźne eksploatacyjne wykonywane są w zależności od okoliczności uzasadniających ich przeprowadzanie. Zakres oraz procedury badań przygotowywane są indywidualnie przez inspektora lokalnej jednostki UDT, a badanie doraźne eksploatacyjne wykonywane jest na wniosek eksploatującego. Wśród okoliczności obligujących do przeprowadzenia badania doraźnego eksploatacyjnego zalicza się m.in.: wymianę elementu dźwignicy, jej modernizację lub naprawę czy też montaż w nowej lokalizacji. Celem badania jest określenie, czy przeprowadzone zmiany nie wpłynęły na bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia transportu bliskiego.

Badanie doraźne powypadkowe i poawaryjne

Badania doraźne powypadkowe oraz poawaryjne przeprowadza się w sytuacji wystąpienia awarii, uszkodzenia i nieszczęśliwego wypadku w trakcie eksploatacji urządzenia transportu bliskiego. Badanie przeprowadzane jest na wniosek eksploatującego, a jego celem jest zweryfikowanie stanu technicznego urządzenia, wskazanie zaleceń do przywrócenia stanu urządzenia, który umożliwia prawidłową i bezpieczną eksploatację dźwignicy, a także określenie przyczyny wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.

Firma Dźwigowa Urbanek kompleksowo przygotowuje UTB do każdego rodzaju badania przeprowadzanego przez UTB. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.