Wymiary i udźwig wózka widłowego

Udźwig wózka widłowego – podstawowe parametry i wymiary

Bez wątpienia najważniejszą charakterystyką wózka jezdniowego podnośnikowego jest jego specyfikacja techniczna, która warunkuje funkcjonalność oraz determinuje zastosowanie tego typu pojazdu. Poznaj wymiary i parametry wózka widłowego.

Czym jest wózek widłowy?

Wózek jezdniowy podnośnikowy jest mechanicznym pojazdem kołowym o silnikowym napędzie spalinowym, gazowym lub elektrycznym, który wykorzystywany jest do transportu bliskiego oraz prac załadunkowych i rozładunkowych w magazynowaniu. Wszystkie wózki widłowe podlegają dozorowi technicznemu, a ich podstawę prawną stanowią dwa dokumenty. Są to:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.
  • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176).

Parametry wózka widłowego, na które należy zwrócić uwagę

Kluczowe parametry wózka widłowego to przede wszystkim jego wielkości znamionowe oraz wymiary wózka widłowego. Do wielkości znamionowych w przypadku wózków widłowych zalicza się udźwig nominalny i zredukowany. Poza nimi należy wyróżnić: wysokość podnoszenia, pochylenie masztu lub przesuw wideł, zdolność do pokonywania wzniesień, promień zawracania, prędkości ruchów roboczych oraz ciężar wózka.

Udźwig wózka widłowego

Najważniejszym elementem parametrem wózka widłowego pod względem jego wielkości znamionowych jest udźwig wózka widłowego. Określa on maksymalną masę ładunku, który może być bezpiecznie podniesiony przez wózek jezdniowy. Udźwig wózka widłowego dzieli się na udźwig nominalny oraz zredukowany.

Nominalny udźwig wózka widłowego to największa dopuszczalna masa ładunku wyrażona w kg lub t, którą wózek może podnieść na wysokość do 3300 mm z jednoczesnym zachowaniem prawidłowej odległości czoła wideł do środka ciężkości w znamionowych warunkach pracy.

Zredukowany udźwig wózka widłowego określa maksymalne obciążenie, jakie można podnieść niezależnie od środka ciężkości i wysokości podnoszenia. Na podstawie udźwigu określa się DOR wózka widłowego – dopuszczalne obciążenie robocze.

Wysokość podnoszenia

Na wysokość podnoszenia bezpośrednio wpływają wymiary wózka widłowego oraz konstrukcja karetki, mechanizm podnoszenia i konstrukcja masztu. Wysokość podnoszenia jest odległością mierzoną od podłoża do górnej powierzchni poziomej zęba wideł podczas maksymalnie wysuniętego masztu.

Jest to wielkość znormalizowana i w przypadku standardowych wózków widłowych wynosi 3300 m. W przypadku wózków widłowych wysokiego podnoszenia parametr ten jest większy. Należy również wyróżnić wysokość swobodnego podnoszenia, która określana jest przede wszystkim przez wymiary wózka widłowego i stanowi ona wysokość podnoszenia ładunku bez wysuwania poszczególnych modułów ramy masztu.

Zdolność pokonywania wzniesień

Zdolność pokonywania wzniesień to kolejny istotny parametr wózka widłowego określający możliwości przemieszczania się wózka po pochylniach. Zdolność ta wyrażona jest w procentach i w przypadku wózków widłowych o napędzie elektrycznym wynosi ona maksymalnie 8-10%. Wózki jezdniowe o napędzie spalinowym są w stanie pokonywać wzniesienia o pochyle 15-25%.

Pochylenie masztu i przesuw wideł

Te dwa parametry mają szczególny wpływ na udźwig wózka widłowego oraz jego zdolności transportowe. Pochylenie masztu zapewnia odpowiednie sterowanie ładunkiem oraz jego bezpieczne i wydajne podnoszenie. Przesuw boczny wideł determinuje możliwości wózka do przesuwania w bok pozycjonowanego i układanego ładunku.

Promień zawracania

Ta wielkość wyrażona w metrach decyduje o manewrowości wózka, co ma szczególne znaczenie w przypadku ciasnej zabudowy magazynu oraz przy ograniczonej powierzchni poruszania się wózków po ciągach korytarzach roboczych i ciągach komunikacyjnych. W większości konstrukcji promień zawracania wózka jezdniowego wynosi 2,5 m.

Prędkość ruchów roboczych

Parametr ten określa wydajność i tempo pracy, a także jest determinowany przez obroty silnika napędowego. Wyróżnia się trzy rodzaje ruchów roboczych:

  • prędkość jazdy (tył i przód) w zadanych warunkach pracy i przy obciążeniu roboczym pojazdu,
  • prędkość podnoszenia ładunków wynosząca od 0,2 do 0,7 m/s,
  • prędkość opuszczania ładunków wynosząca nie więcej niż 1 m/s.

Prędkości ruchów roboczych muszą być dostosowane do warunków otoczenia i specyfiki realizowanej pracy, a w szczególności do śliskości nawierzchni.

Ciężar i wymiary wózka widłowego

Wymiary wózka widłowego oraz jego ciężar uzależnione są od jego modelu oraz determinują jego udźwig. Generalnie im cięższy wózek, tym większy może być jego udźwig. Wózki elektryczne są zazwyczaj nieco cięższe od swoich spalinowych odpowiedników. Przyjmuje się, że aby zapewnić wózkowi udźwig na poziomie ok. 3,5 t, pojazd musi ważyć ok. 5 ton. Dla udźwigu 1,5 t waga pojazdu wynosi ok. 3 t.

Same wymiary wózka widłowego oraz jego poszczególnych komponentów są bardzo zróżnicowane i zależą przede wszystkim od masy wózka, jego indywidualnej konstrukcji oraz dodatkowych akcesoriów.