wózek widłowy na hali

Pytania na egzamin na wózek widłowy

Aby obsługiwać wózki widłowe, konieczne jest zdobycie odpowiednich kwalifikacji poświadczonych zdanym egzaminem. Taki egzamin składa się z części teoretycznej i części praktycznej. Część teoretyczna ma formę testów. Wyjaśniamy, jakie pytania mogą się pojawić w tej części egzaminu.

Wózki widłowe należą do Urządzeń Transportu Bliskiego (UTB). Fachowa nazwa takich urządzeń to wózki jezdniowe podnośnikowe o napędzie silnikowym z mechanicznym napędem podnoszenia. Wózki widłowe są powszechnie używane nie tylko w zakładach przemysłowych, ale i w wielu innych miejscach jak składy budowlane, magazyny, sklepy wielkopowierzchniowe, place budowy itd. Duża popularność takich urządzeń wynika z faktu, że to zwykle niezbyt duże maszyny, można je bez problemu użytkować w przestrzeniach zamkniętych, idealnie sprawdzają się w transporcie bliskim i magazynowaniu. Takie urządzenie obsługuje operator wózka widłowego. Zanim jednak będzie mógł to robić, musi zdać egzamin i zyskać odpowiednie uprawnienia.

Kto przeprowadza egzamin na wózek widłowy?

Aby zdobyć uprawnienia na wózki widłowe, trzeba zdać egzamin. Najpierw jednak trzeba odbyć kurs na wózki widłowe. Nasza firma również takie organizuje. Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Po jego zakończeniu kursant przystępuje do egzaminu. Jego organizacją zajmuje się Urząd Dozoru Technicznego. Trzeba zgłosić się do właściwej jednostki dozoru technicznego. Dlaczego Urząd Dozoru Technicznego? Wynika to bezpośrednio z Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym oraz z rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Wózki widłowe to urządzenia podlegające dozorowi technicznemu, zatem egzamin przeprowadzają inspektorzy UDT.

Jak wygląda egzamin teoretyczny UDT?

Egzamin, podobnie jak wcześniej kurs na operatora wózka widłowego, rozpoczyna się częścią teoretyczną. Ma ona formę testu jednokrotnego wyboru, co oznacza, że tylko jedna z podanych odpowiedzi jest poprawna. Test składa się z 15 pytań, które dotyczą różnych zagadnień związanych z wózkami widłowymi, ale i z dozorem technicznym oraz z przepisami BHP. Aby egzamin zakończył się wynikiem pozytywnym, ilość uzyskanych punktów nie może być niższa niż 11. Dopiero po zadaniu egzaminu teoretycznego kandydat na operatora wózków widłowych może przejść do kolejnego etapu weryfikacji umiejętności dokonywanej przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego. Zatrzymajmy się na pytaniach, jakie pojawiają się na egzaminie na wózki widłowe.

Jakie pytania na egzamin na wózki widłowe?

Na egzaminie teoretycznym UDT kandydat na operatora wózka widłowego otrzymuje 15 pytań, ale ich pula jest wielokrotnie większa. Urząd Dozoru Technicznego udostępnia je na swojej stronie internetowej, gdzie można poznać aż 245 takich pytań. Do tego nasza firma również udostępnia pulę pytań egzaminacyjnych w czasie części teoretycznej kursu na wózki widłowe, a także prawidłowe odpowiedzi do tych pytań.

Jakie zagadnienia obejmują pytania na egzamin na wózki widłowe? Dotyczą one przepisów prawa, przepisów BHP, budowy wózków widłowych, bezpiecznego użytkowania takich urządzeń, obowiązków, jakie ma operator wózka widłowego itp. Do tego część pytań dotyczy diagramów udźwigu i umiejętności ich odczytywania.

Przykładowe pytania to takie zagadnienia jak:

  • warunki techniczne dozoru technicznego;
  • badania okresowe urządzenia technicznego;
  • terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia;
  • obowiązki operatora (np. stosowanie się do instrukcji eksploatacji urządzenia);
  • parametry na tabliczce znamionowej akumulatorów;
  • kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne;
  • dla jakich urządzeń technicznych objętych dozorem przeprowadza się badania okresowe itp.

Egzamin teoretyczny na wózki widłowe — porady

Jak podejść do egzaminu teoretycznego? Przede wszystkim nie warto uczyć się odpowiedzi na pamięć, ale starać się rozumieć zagadnienia, które przerabiane są w czasie kursu na wózki. Zakres kursu obejmuje wszystkie zagadnienia, które pojawią się na egzaminie. Zanim rozpocznie się rozwiązywanie testu, należy dokładnie zapoznać się z wytycznymi. Warto zacząć od pytań, co do odpowiedzi, których jesteśmy pewni. Jeśli jakieś pytanie sprawia nam trudność, należy przejść do następnego, a na koniec wrócić do problematycznego punktu. Nie należy się spieszyć i trzeba czytać dokładnie pytania, ponieważ niektóre bywają podchwytliwe. Co zrobić, gdy nie zna się odpowiedzi na jakieś pytanie? Jeśli nic nie przychodzi nam do głowy, lepiej zaznaczyć odpowiedź, która wydaje nam się prawidłową niż pozostawić pytanie w ogóle bez odpowiedzi. Na koniec warto raz jeszcze sprawdzić wszystkie zaznaczone odpowiedzi.

Co po egzaminie teoretycznym?

Gdy egzamin teoretyczny na wózki widłowe zostanie zdany, kandydat na operatora takiego urządzenia przechodzi do części praktycznej. Od 15 kwietnia 2021 roku obowiązują nowe zasady przeprowadzania takiego egzaminu. Sprecyzowano pewne zagadnienia i ujednolicono zasady. Pojawił się między innymi wymóg zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, dostęp do aktualnego protokołu i decyzji zezwalającej na eksploatację przygotowanego urządzenia.

Egzamin praktyczny składa się z dwóch części. Pierwsza to wykonanie w sposób bezpieczny jednej czynności z zakresu obsługi technicznej codziennej wskazanej przez komisję. Natomiast część druga to zadanie praktyczne, w którego czasie komisja ocenia prawidłowość wykonania manewrów.

Zaświadczenie kwalifikacyjne — czym jest?

Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego nabywa się uprawnienia do obsługi wózków widłowych. Umiejętności oaz prawo sterowania takimi urządzeniami poświadcza zaświadczenie kwalifikacyjne, które jest wydawane przez UDT. Takie zaświadczenie jest ważne przez 10 lat w przypadku wózków widłowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem. Uprawnienia na pozostałe wózki widłowe są ważne przez 5 lat.

Gdy będzie się zbliżał termin zakończenia ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego (najpóźniej 3 miesiące przed końcem), należy złożyć wniosek o przedłużenie uprawnień w odpowiedniej jednostce Urzędu Dozoru Technicznego.

Zdanie egzaminu UDT jest konieczne, jeśli chcemy obsługiwać wózki widłowe. Takie kwalifikacje mogą ułatwić nam znalezienie lepiej płatnej pracy, ponieważ operatorzy wózków widłowych są poszukiwani przez pracodawców.