podest ruchomy

Przegląd konserwacyjny podestów ruchomych – kiedy go wykonać?

Urządzenia przeznaczone do pracy na wysokości, takie jak podesty ruchome, wymagają szczególnej opieki konserwacyjnej i regularnych przeglądów konserwacyjnych. Wynika to z konieczności zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa operatorowi, jak również osobom znajdującym się w pobliżu.

Kompleksowy serwis podestów ruchomych pozwala na zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa osobom obsługującym podesty. Wszystkie prace muszą być przeprowadzane przez wykwalifikowanych techników. Do tego wszelkie przeglądy muszą zakończyć się również badaniami przeprowadzonymi przez inspektorów dozoru technicznego.   

Czym jest podest ruchomy przejezdny?

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydanego na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym oraz Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176), za ruchomy podest przejezdny uważa się maszynę przejezdną, która jest przeznaczona do przemieszczania osób na stanowiska robocze.

Podest ruchomy przejezdny posiada platformę roboczą z dostępem do sterowania, wysięgnik, a także podwozie. W użyciu występują dwie wersje podestów: wysięgnikowy lub nożycowy. Należy podkreślić, że każdy podest ruchomy przejezdny podlega dozorowi technicznemu, co ma swoje konsekwencje między innymi w postaci konieczności wykonywania regularnych przeglądów konserwacyjnych.

Eksploatacja podestów ruchomych  – warunki

Podesty ruchome wynoszą pracowników nierzadko na dość duże wysokości, dlatego wymagają szczególnej uwagi i opieki służb technicznych pracodawcy lub zewnętrznych techników pracujących na zlecenie pracodawcy. Eksploatacja takich podestów musi przebiegać ściśle zgodnie z wymogami dozoru technicznego, i instrukcją eksploatacji. Pracodawca jest zobowiązany do tego, żeby każdy używany w danym zakładzie pracy podest ruchomy został wyposażony w stanowiskową instrukcję obsługi. Należy również pamiętać, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849) ze zmianą z dnia 20.02.2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), właściciel ruchomego podestu musi zapewnić bezpieczną eksploatację tego podestu. To wiąże się między innymi z koniecznością przeprowadzania przeglądów konserwacyjnych.   

Konieczne jest przestrzeganie wszystkich wyznaczonych w prawie terminów  przeglądów konserwacyjnych podestów ruchomych. Wszystkie kwestie z tym związane zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. 2018 poz. 2176), a także w załączniku nr 2 do wspomnianego rozporządzenia. Nie można również zapomnieć o konieczności prowadzenia dziennika konserwacji podestu ruchomego. Właśnie tam osoby dokonujące konserwacji muszą zapisywać wszystkie dokonywane przez siebie czynności. 

Podesty ruchome i ich przeglądy konserwacyjne

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu do prac na wysokościach muszą przechodzić regularne działania konserwacyjne. W przypadku podestów ruchomych wszelkie badania techniczne muszą być przeprowadzane, gdy jest przy tym obecny operator urządzenia, przedstawiciel podmiotu eksploatującego podest oraz konserwator.

Badanie okresowe jest konieczne wtedy, gdy dane urządzenie jest objęte pełną formą dozoru technicznego. Terminy tych badań zależą od rodzaju urządzenia i zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, a także w specyfikacji wydanej przez producenta. W czasie badania okresowego inspektor dozoru technicznego sprawdza księgę rewizyjną i dziennik konserwacji urządzenia, a także zaświadczenia kwalifikacyjne osób konserwujących i obsługujących urządzenie. Inspektor dokonuje również oględzin podestu ruchomego i przeprowadza próby właściwego funkcjonowania urządzenia.

Do tego wykonywane są również badania eksploatacyjne, powypadkowe i poawaryjne. Badania eksploatacyjne dokonywane są w terminach, które wynikają z bieżących potrzeb. Ich zakres i sposób przeprowadzenia zależy od okoliczności, jakie wywołały konieczność badania eksploatacyjnego. Może to być na przykład wymiana jakiegoś elementu podestu, konieczność przeprowadzenia modernizacji, naprawy itp. Konserwację przeprowadza oczywiście doświadczona osoba posiadające stosowne uprawnienia do konserwacji , która potrafi efektywnie diagnozować usterki i je naprawiać.

Natomiast badania powypadkowe lub poawaryjne przeprowadzane są po wystąpieniu niebezpiecznego wypadku związanego z eksploatacją podestu lub po niebezpiecznym uszkodzeniu. 

Przeglądy konserwacyjne pozwalają nie tylko utrzymywać podesty ruchome w odpowiednim stanie, pozwalającym na bezpieczną ich eksploatację, ale również przygotowują do weryfikacji urządzenia przez inspektora dozoru technicznego. Dlatego warto postawić na doświadczoną firmę, która wykona wszystkie przeglądy we właściwy sposób.