Inspekcja UDT – kontrola urządzeń transportu – na co przygotować się prowadząc firmę?

Każde przedsiębiorstwo wykorzystujące w swojej firmie żurawie, podesty HDS i inne urządzenia transportu bliskiego zobligowane jest do ich rejestracji w UDT, a także kontroli stanu technicznego. Zgodnie z przepisami, przedsiębiorca musi zarejestrować każde urządzenie transportu bliskiego, a także poddawać je okresowym badaniom technicznym. Poza tym obowiązkiem przedsiębiorcy jest także zgłaszanie powstałych awarii oraz wykonywanych napraw.

Rejestracja w UDT – jak przebiega?

By zarejestrować urządzenie podlegające kontroli stanu technicznego w UDT, wymagane jest złożenie wniosku o przeprowadzenie badania lub zmianę danych urządzenia, który składa się w lokalnym oddziale UDT. Do poprawnie wypełnionego wniosku dołącza dokumentację urządzenia w języku polskim w dwóch kompletach.

Następnie odpowiedni oddział Urzędu Dozoru Technicznego weryfikuje wniosek, a po jego pozytywnym zatwierdzeniu przesyła inspektora, który wykonuje kontrolę stanu technicznego urządzenia. Inspektor określa termin oraz miejsce badania, a także przesyła przedsiębiorcy swoje wymagania względem odpowiedniego przygotowania urządzenia do przeglądu.

Podczas badania inspektor UDT weryfikuje, czy urządzenie transportu bliskiego nadaje się do bezpiecznego użytkowania. Kontrola stanu technicznego wykonywana jest w obecności przedsiębiorcy, który użytkuje dane urządzenie lub osobie upoważnionej. Po przeprowadzeniu inspekcji pracownik UDT wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia transportu bliskiego. Na podstawie pozytywnej decyzji zakłada się księgę rewizyjną urządzenia.

Rejestracja w UDT jest obligatoryjna dla takich urządzeń transportu bliskiego, jak:

Kontrola urządzeń transportu: przygotowanie do przeglądu

Podczas przeglądu urządzenia, które podlega kontroli stanu technicznego przez inspektora UDT, należy wytworzyć warunki, które sprawią, że inspekcja przebiegnie w sposób sprawny oraz bezpieczny.

Przygotowując się do badania UDT, przedsiębiorca musi wiedzieć, że podczas kontroli konieczna jest obecność konserwatora dbającego o kontrolowane urządzenie – konieczność tę reguluje Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz. U. Nr 193, poz. 1890).

By  przygotowanie do przeglądu było prawidłowe, należy:

  • przygotować urządzenie do kontroli stanu technicznego;
  • zagwarantować inspektorowi odpowiednią temperaturę do badania;
  • zapewnić inspektorowi bezpieczny dostęp do urządzenia;
  • zagwarantować inspektorowi odpowiednie warunki oświetleniowe oraz prawidłową widoczność;
  • udostępnić inspektorowi dokumentację urządzenia oraz służyć informacjami, które pozwolą sprawnie przeprowadzić kontrolę stanu technicznego.

Należy pamiętać, że zielona nalepka UDT przyklejona na urządzeniu nie świadczy o możliwości jego eksploatacji. Nalepka ta wydawana informuje jedynie o tym, że dane urządzenie transportu bliskiego jest pod kontrolą Urzędu Dozoru Technicznego.

Przedsiębiorca powinien pamiętać o tym, że urządzenie transportu wykorzystywane za granicą nie może być eksploatowane na terenie Polski bez ważnego przeglądu wykonanego przez polską jednostkę Urzędu Dozoru Technicznego.

Przygotowanie do przeglądu UDT: przebieg kontroli stanu technicznego i działania po kontroli

Podczas inspekcji kontroli stanu technicznego inspektor UDT dokonuje dokładnego badania wyposażenia, oznakowania oraz stanu technicznego urządzenia, a także przeprowadza próby techniczne zarówno przed uruchomieniem urządzenia, jak i podczas jego znamionowej pracy.

Po przeprowadzeniu kontroli inspektor sporządza protokół wykonanych czynności dozorowych. Przedsiębiorca lub osoba przez niego upoważniona potwierdza wykonanie kontroli i zobowiązuje się do przechowywania protokołu w założonej księdze rewizyjnej urządzenia transportu bliskiego.

Co więcej, dokumentacja musi być na bieżąco aktualizowana, a zwłaszcza w sytuacji: powstania awarii i naprawy urządzenia, jego zbycia, likwidacji, a także utraty urządzenia wskutek losowych zdarzeń. W przypadku zbycia lub wycofania z eksploatacji urządzenia, przedsiębiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić lokalny oddział UDT.