Zadbaj o bezpieczeństwo i sprawne przeglądy inspektorów UDT- które urządzenia podlegają cyklicznym kontrolom?

Na podstawie obowiązującej litery prawa, każde z urządzeń wykorzystywanych do transportu bliskiego wymaga rejestracji oraz badań UDT. By urządzenie mogło być legalnie eksploatowane, wymagane jest uzyskanie decyzji o jego dopuszczenie do pracy. Decyzje te wydają inspektorzy UDT właściwi dla danego regionu.

Po wprowadzeniu urządzenia transportu bliskiego do eksploatacji konieczne jest poddawanie go okresowym kontrolom inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego, które weryfikują stan urządzenia, stan jego dokumentacji oraz zdolność do dalszej pracy.

Litera prawa a badania techniczne urządzeń transportu bliskiego

W rozporządzeniu precyzowane są formy dozorowania technicznego, jego rodzaje, a także terminy i zakres badań technicznych dla urządzeń transportu bliskiego.

Dozór techniczny przeprowadzany jest w obecności przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, dla której wybrane urządzenie będzie eksploatowane lub w obecności osoby upoważnionej przez przedsiębiorcę. Czynności inspektora UDT w ramach okresowych dozorów technicznych to m.in. przeprowadzanie prób technicznych przed uruchomieniem i w warunkach pracy urządzenia, a także badania wyposażenia, oznakowania oraz stanu urządzenia.

Po pozytywnym przeprowadzeniu cyklicznej kontroli inspektor UDT sporządza protokół z kontroli. Odbiór protokołu poświadczonego podpisem przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej zaświadcza o możliwości eksploatacji urządzenia. Protokoły z kontroli UDT muszą być przechowywane w księdze rewizyjnej urządzenia.

Urządzeniami transportu bliskiego, które wymagają rejestracji, badań i przeglądów konserwacyjnych UDT są:

Zadbaj o bezpieczny i sprawny przegląd UDT – sprawdź, jak się do niego przygotować

Podczas okresowego badania urządzenia podlegającego kontroli ze strony inspektora UDT powinien być obecny konserwator. Wymóg ten regulowany jest Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz. U. Nr 193, poz. 1890).

Należy również pamiętać, że zielona nalepka UDT nie wskazuje, iż urządzenie może być eksploatowane. Nalepka ta informuje jedynie o tym, że urządzenie transportu bliskiego jest pod dozorem technicznym. Zgodę na eksploatację urządzenia zapewnia wyłącznie pozytywna decyzja administracyjna.

Urządzenie transportu bliskiego z ważnym badaniem technicznym wydanym za granicą nie może być eksploatowane na terenie Polski. By UTB (urządzenie transportu bliskiego) mogło pracować w Polsce, wymagane jest uzyskanie decyzji właściwej jednostki organu UDT. Dozór techniczny może być realizowany w formie: dozoru technicznego pełnego, ograniczonego i uproszczonego.

By zagwarantować bezpieczną i sprawną kontrolę, przedsiębiorca powinien:

  • udostępnić inspektorowi niezbędną dokumentację i informacje służące przeprowadzeniu czynności dozoru technicznego,
  • zapewnić odpowiednie oświetlenie i widoczność podczas kontroli,
  • przygotować urządzenie do badań,
  • zapewnić odpowiednią temperaturę do badania,
  • zapewnić inspektorowi bezpieczny dostęp do badanego urządzenia,
  • przechowywać zbiór protokołów w księdze rewizyjnej urządzenia.

UDT nie przeprowadza badań technicznych

W zakresie obowiązków UDT znajduje się wyłącznie:

  • sprawdzenie kompletności dokumentacji urządzenia (deklaracji zgodności i instrukcji jego eksploatacji),
  • identyfikacja urządzenia UDT,
  • sprawdzenie stanu technicznego, zgodności wyposażenia z dokumentacją i oznakowania urządzenia UDT,
  • sporządzenie protokołu, wydanie nalepki informującej o dacie kolejnego badania okresowego i wydanie decyzji dotyczącej eksploatacji urządzenia UDT.