Urząd dozoru technicznego

Rejestracja urządzeń w UDT: Wszystko, co powinieneś wiedzieć

Urząd Dozoru Technicznego zajmuje się m.in. nadzorem i kontrolą przestrzegania przepisów o dozorze technicznym oraz zasad bezpieczeństwa z zakresu techniki dotyczących urządzeń technicznych, wykonywaniem dozoru technicznego nad urządzeniami, prowadzeniem ewidencji eksploatowanych urządzeń, analizowaniem przyczyn oraz skutków uszkodzeń tych maszyn i ocenianiem stopnia zagrożenia stwarzanego podczas eksploatacji UTB.

Jakie urządzenia transportu bliskiego podlegają pod nadzór UDT?

Urządzenia transportu bliskiego, które podlegają dozorowi technicznemu w UDT, są wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu to przede wszystkim te, które podczas eksploatacji mogą stanowić zagrożenie dla otoczenia i przebywających w pobliżu ludzi, zwierząt, a także są niebezpieczne dla mienia i środowiska. Do tej kategorii zaliczamy maszyny, w których znajdują się gazy oraz ciecze o innym ciśnieniu niż atmosferyczne. Dodatkowo są to również urządzenia stosowane do przewożenia ładunków i ludzi np. dźwigi i dźwignice.

Pod nadzór UDT podlegają także takie urządzenia jak suwnice, wciągniki, wciągarki, żurawie i dźwigniki. Jako urządzenia techniczne kwalifikowane są też podesty ruchome przejezdne, wiszące, załadowcze i masztowe oraz wózki jezdniowe i schody ruchome.

Gdzie należy zarejestrować urządzenie techniczne?

Rejestracja urządzeń w UDT oraz badania odbiorcze i kontrolne odbywają się w miejscu eksploatacji urządzenia.

Od 4 października 2021 roku Urząd Dozoru Technicznego przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację oraz wykonanie badań odbiorczych wydaje dokumenty (protokoły i decyzje) wyłącznie w formie elektronicznej. Są one udostępniane na platformie eUDT. Dla właścicieli urządzeń technicznych, którzy nie korzystają z portalu, są przygotowywane wydruki oryginalnych dokumentów elektronicznych. Zostaną one przesyłane pocztą po wykonaniu badania wraz z dokumentacją urządzenia w formie papierowej.

Rejestracja urządzenia w UDT – jak wyglądają procedury?

Rejestracja urządzenia w UDT krok po kroku:

  • Złożenie wniosku i dokumentacji w oddziale UDT – rejestracja urządzenia w UDT wymaga złożenia wniosku w odpowiednim dla danego regionu oddziale Urzędu Dozoru Technicznego. Do wniosku należy dołączyć komplet dokumentacji technicznej urządzenia. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej UTD. W formularzu należy wpisać dane osoby eksploatującej oraz informacje dotyczące urządzenia.
  • Weryfikacja dokumentów przez UDT – inspektorzy UDT dokładnie analizują komplety dokumentacji urządzenia, czasem potrzebne jest uzupełnienie ewentualnych braków w dokumentach. Po ocenie dokumentacji inspektor wyznacza datę przeprowadzenia badań odbiorczych.
  • Badanie techniczne – po sprawdzeniu dokumentacji inspektor musi osobiście upewnić się, że urządzenie jest sprawne technicznie. W celu przeprowadzenia badania odbiorczego udaje się na miejsce, gdzie będzie eksploatowane urządzenie. Badanie odbiorcze odbywa się w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podczas badania oceniany jest m.in. stan urządzenia, jego oznakowanie i zgodność z dokumentacją. Czasami (np. w przypadku wózków paletowych) inspektor może wymagać testów urządzenia z obciążeniem.
  • Wydanie decyzji – po pozytywnym zakończeniu badania odbiorczego inspektor UDT przystąpi do wydania decyzji w sprawie zezwolenia na eksploatację urządzenia. Maszyna otrzymuje księgę rewizyjną, jest ona dostarczana pocztą. W przypadku decyzji odmownej właściciel urządzenia musi zastosować się do wytycznych inspektora UDT i ponownie rozpocząć procedurę rejestracji.

Jak wygląda badanie odbiorcze urządzenia technicznego?

Urządzenia UTB zgłoszone do badania odbiorczego muszą być zmontowane, sprawne technicznie i przygotowane do eksploatacji, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Ważna jest również instrukcja eksploatacji, jeśli z zakresu badań nie wysnuwają się inne warunki dotyczące ich wykonania.

Eksploatujący lub zgłaszający urządzenie do badań ma obowiązek zapewnić bezpieczne warunki pracy, obciążenie do wykonania badań, osprzęt do podnoszenia obciążenia, dziennik konserwacji, księgę rewizyjną.

Dodatkowo w przypadku UTB wyposażonych w aparaty elektryczne właściciel urządzenia zapewnia wykonanie i udokumentowanie:

  • pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych z uwzględnieniem obwodów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej;
  • pomiarów rezystancji uziemień roboczych i odgromowych, jeśli są stosowane oraz ochrony przeciwpożarowej.

Eksploatujący rejestruje przebieg eksploatacji urządzenia UTB na podstawie wymagań zawartych w instrukcji obsługi, musi także dołączyć dokumentację uzupełniającą, jeśli taka ma zastosowanie w danym urządzeniu.

Po dokonaniu rejestracji urządzenia w UDT użytkownik musi posiadać w pojeździe w czasie eksploatacji pozytywną decyzję wydaną przez inspektora UDT oraz protokół wykonania badania odbiorczego. Dokumenty te potwierdzają sprawność urządzenia w UDT. Dodatkowo na urządzeniu powinna znajdować się nalepka UDT koloru zielonego, która potwierdza, że urządzenie jest pod nadzorem technicznym, przypomina również o terminie kolejnego przeglądu UDT.