dokumenty

Przedłużanie uprawnień UDT

W niniejszym tekście dowiesz się, jak wygląda przedłużanie uprawnień UDT oraz jakie czynności należy w tym celu wykonać. Zostaniesz krok po kroku przeprowadzony przez ten proces oraz dowiesz się, jakie warunki musisz spełnić, a także jakie dokumenty powinieneś wypełnić.

Czym jest UDT i czym się zajmuje?

UDT, czyli Urząd Dozoru Technicznego jest instytucją kierowaną przez państwo, która zajmuje się prowadzeniem nadzoru nad wszelkimi urządzeniami dźwignicowymi w Polsce. Jej zadaniem jest również zapewnianie bezpieczeństwa w zakresie użytkowania wszelkiego rodzaju sprzętu i instalacji technicznych, które prawnie wymagają kontroli technicznej. Jednocześnie UDT zajmuje się certyfikacją i szkoleniem w zakresie użytkowania urządzeń technicznych.

Uprawnienia UDT

Ważnym aspektem działalności Urzędu Dozoru Technicznego jest wydawanie uprawnień, które służą potwierdzeniu znajomości warunków technicznych, obsługi i konserwacji urządzeń znajdujących się pod kontrolą UDT.

Uprawnienia UDT uzyskuje się na podstawie wyniku egzaminu, który przeprowadzany jest przez Urząd na wniosek zainteresowanego. Jednocześnie należy przygotować wymagane dokumenty (w tym zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu), a także uiścić opłatę egzaminacyjną (od 9 lutego 2021 r. wynosi ona 193,78 zł). Aby kwalifikacja odbyła się zgodnie z regulacjami, należy również zapewnić miejsce do jej przeprowadzenia oraz działające i odpowiednie urządzenie, na których będzie ona przeprowadzana.

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji dostępny pod tym linkiem.

Koniec okresu ważności uprawnień – nowe rozporządzenia

1 czerwca 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Zgodnie z treścią tego dokumentu uprawnienia UDT stały się zaświadczeniami okresowymi, tzn. będą wydawane na określony czas, po którego upływie staną się nieważne. W związku z tym przedłużanie uprawnień UDT jest niezbędne dla wszystkich osób, które z nich korzystają podczas pracy przy użyciu sprzętu znajdującego się pod nadzorem Urzędu. Zmiana w systemie przyznawania uprawnień podyktowana jest względami bezpieczeństwa wynikającymi z rozwoju technologicznego i sytuacjami, w których osoby posiadające bezterminowe uprawnienia przez dłuższy czas nie obsługiwały specjalistycznych urządzeń, a w myśl przepisów ciągle miały do tego prawo.

Jednocześnie rozporządzenie wyjaśnia, iż wszystkie uprawnienia wydane przed 1 czerwca 2019 r. zachowują ważność do 1 stycznia 2024 r., a więc po 5 latach od wejścia w życie ustawy.

Przedłużanie uprawnień UDT odbywa się poprzez złożenie wniosku w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące przed datą końca okresu ważności zaświadczenia. Ten sam warunek dotyczy osób, które posiadały bezterminowe uprawnienia wydane przed 1 czerwca 2019 r. Wtedy to wniosek powinien zostać złożony najpóźniej 3 miesiące przed 1 stycznia 2024 r. Długość okresu ważności uprawnień uzależniona jest od rodzaju kwalifikacji i urządzenia. Może ona wynosić 5 lub 10 lat.

Treść ustawy dostępna jest pod tym linkiem.

Co należy zrobić, aby przedłużyć uprawnienia UDT?

Każdy, kto chciałby otrzymać przedłużenie uprawnień UDT powinien upewnić się, że spełnia następujący warunek:

Wykonywanie pracy w oparciu o posiadane uprawnienia łącznie przez minimum 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat oraz potwierdzenie powyższego odpowiednim oświadczeniem (pod groźbą odpowiedzialności karnej).

Nie ma żadnego znaczenia, czy praca ta była wykonywana w sposób ciągły, czy przerywany. Jeżeli zaś warunek ten nie może zostać spełniony, zainteresowany ma możliwość złożenia wniosku o przeprowadzenie kwalifikacji na takich samych warunkach jak ci, którzy po raz pierwszy będą starać się o uzyskanie uprawnień, tj. na drodze egzaminu.

Ile kosztuje przedłużanie Uprawnień UDT?

W przeciwieństwie do uzyskiwania kwalifikacji po raz pierwszy, o czym napisano wcześniej, przedłużenie uprawnień UDT jest w pełni darmowe.

Jak wygląda dokument potwierdzający posiadanie uprawnień UDT?

Zgodnie z treścią rozporządzenia dokument potwierdzający kwalifikacje ma postać plastikowej karty identyfikacyjnej.

Jak wypełnić wniosek o przedłużenie uprawnień UDT?

Wniosek o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego jest dostępny na stronie Urzędu Dozoru Technicznego pod tym linkiem.

Na samym początku należy zaznaczyć, czy wniosek dotyczy obsługi, czy konserwacji, a także wpisać rodzaj urządzenia technicznego. W kolejnym etapie należy uzupełnić informacje dotyczące rodzaju i zakresu kwalifikacji. Wszelkie informacje dostępne są w Załączniku Nr 3 do wcześniej omawianego rozporządzenia.

Wypełniony i podpisany Dokument należy wydrukować i złożyć w terenowej jednostce UDT, TDT (Transportowy Dozór Techniczny) lub WDT (Wojskowy Dozór Techniczny).