podest ruchomy

Urządzenia transportu bliskiego – naprawa, modernizacja i eksploatacja

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (dostępne w Dzienniku Ustaw 2018 poz. 2176) określa, jak często należy wykonywać przeglądy konserwacyjne i nakłada obowiązek konserwacji urządzeń transportu bliskiego, czyli UTB.

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego określa także maszyny UTB

Zgodnie z rozporządzeniem urządzenia transportu bliskiego obejmują:

 • wciągarki i wciągniki
 • suwnice
 • żurawie (również żurawie stacjonarne)
 • układnice
 • dźwigniki (z wyjątkiem tych na wyposażeniu pojazdów, do pochylania stołów i z napędem ręcznym)
 • wyciągi towarowe
 • podesty ruchome
 • urządzenia dla niepełnosprawnych
 • schody i chodniki ruchome
 • przenośniki okrężne, kabinowe, platformowe
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem
 • dźwigi do transportu osób lub ładunków
 • dźwignice linotorowe
 • przenośniki kabinowe i krzesełkowe do celów rekreacyjno-rozrywkowych
 • maszyny techniczne do przemieszczania kontenerów przy przeładunku
 • przeciągarki pojazdów szynowych.

Jak często wykonuje się przegląd konserwacyjny?

Wszystkie powyżej wymienione maszyny wymagają regularnych przeglądów konserwacyjnych. To jak często takie przeglądy należy wykonywać, określone jest w instrukcji eksploatacji dostarczonej przez producenta, a w przypadku braku takich informacji, przegląd wykonywany jest zgodnie z okresami podanymi w załączniku nr 2 do wspomnianego na wstępie rozporządzenia.

Według rozporządzenia wykonywane są one w zależności od rodzaju urządzeń co 30 dni, 60 dni, 90 dni lub 180 dni. Przykładowo: wciągniki i wciągarki oraz suwnice z napędem ręcznym wymagają przeglądu konserwacyjnego jedynie co 90 dni, podczas gdy podesty ruchome w większości potrzebują go co 30 dni. Żurawie w zależności od typu 30 dni (żurawie samojezdne, wieżowe i szynowe), 60 (żurawie przenośne i przewoźne, stacjonarne), albo nawet rzadziej (z całkowitym napędem ręcznym). Co 30 dni należy też dokonywać konserwacji i czynności pomiarowych w przypadku urządzeń dla osób niepełnosprawnych (np. wind przy schodach). Tak samo schody i chodniki ruchome w galeriach handlowych wymagają konserwacji co 30 dni.

Jaki jest przebieg przeglądu konserwacyjnego?

Przegląd dokonywany jest przez konserwatora z uprawnieniami konserwacyjnymi UDT. Sprawdza on stan techniczny mechanizmów, układów bezpieczeństwa, mocowań, elementów nośnych, sygnalizacji, oznakowania i wszystkich podzespołów maszyny. W przypadku urządzeń technicznych sterowanych elektrycznie UDT wymaga również kontroli rezystancji obwodów elektrycznych i uziemień.

Konserwator dokonuje napraw bieżących usterek. Każdą wykonaną czynność i wszystkie zarejestrowane nieprawidłowości wpisuje w dziennik konserwacji. Jest to dokument niezbędny podczas badania okresowego wykonywanego przez inspektora UDT. Podczas takiego badania należy przedstawić dozorowi technicznemu resurs wraz z dziennikiem konserwacji i instrukcją eksploatacji urządzenia. Możliwe jest także, że podczas konserwacji koniecznie będzie podjęcie decyzji o chwilowym wstrzymaniu eksploatacji urządzenia, w związku z jego stanem technicznym i podjęcie większych napraw. Wszystko to jednak ma na celu jak największe bezpieczeństwo osób je obsługujących i spełnienie wymogów stawianych przez prawo pracy.

Nasi wykwalifikowani konserwatorzy UTD zajmą się dla Was takimi przeglądami konserwacyjnymi. Mamy ponad dwudziestoletnią praktykę w użytkowaniu, badaniu i konserwacjach wszelkiego rodzaju maszyn UTB. Jeżeli interesuje Was szczegółowa oferta takich badań lub podjęcie stałej współpracy z naszą firmą, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. Razem zadbamy o bezpieczeństwo Waszych pracowników i bezproblemowe przeglądy UDT.