podest ruchomy

Jak wygląda egzamin UDT na podesty ruchome?

Podest ruchomy przejezdny to urządzenie przeznaczone do przemieszczania osób na stanowiska robocze, na których wykonywane są prace z platformy roboczej, przy założeniu, że osoby te wchodzą i schodzą z platformy w jednym jej określonym położeniu. Dodatkowo platforma składa się co najmniej z platformy roboczej z elementami sterowniczymi, z wysięgnika i podwozia, może także występować w wersji wysięgnikowej lub nożycowej. Wszystkie podesty ruchome przejezdne podlegają dozorowi technicznemu.

Rodzaje podestów ruchomych

Podesty ruchome służą do umieszczania pracowników na wysokościach. Pozwalają jednocześnie na wykonywanie ruchów w szerokim zakresie, w pionie i poziomie. Platforma zapewnia bezpieczny transport od jednej do kilku osób.

W zależności od budowy i zastosowania podesty ruchome dzielą się na:

 • przejezdne umożliwiający przemieszczenie podestu z jednego na inne miejsce;
 • wiszące w postaci ruchomej platformy zawieszonej na elewacji budynku;
 • masztowe;
 • stacjonarne, przymocowane do ziemi.

Dodatkowo podesty przejezdne dzielą się w zależności od konstrukcji:

 • wolnobieżne – to podesty ruchome posiadające własny napęd na dwa lub cztery koła;
 • samojezdne – montowane na podwoziach samochodowych;
 • przewoźne – zamontowane na przyczepie.

Podesty ruchome – kurs obsługi podestów

Po zmianie wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych z dnia 1 czerwca 2019 roku, obowiązuje nowy podział urządzeń technicznych. Dla poprzedniej kategorii P (podesty ruchome) obecnie jest następujący podział:

 • podesty ruchome stacjonarne;
 • podesty ruchome wiszące;
 • podesty ruchome masztowe;
 • podesty ruchome przejezdne;
 • podesty na pojazdach kolejowych.

Program kursu na podesty ruchome dla kandydata obejmuje następujące zagadnienia:

 • Wymagania kwalifikacyjne, które muszą spełniać osoby obsługujące urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu.
 • Rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające pod dozór techniczny.
 • Udźwig i grupa natężenia pracy, pojęcie stateczności podestu.
 • Budowa urządzenia właściwego dla rodzaju, mechanizmy, urządzenia zabezpieczające, wyposażenie elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne.
 • Obsługa urządzeń transportu bliskiego w zakresie czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po jej zakończeniu, sterowanie mechanizmami urządzeń ogólnego przeznaczenia i specjalnych, sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających, hamulców itp.
 • Współpraca z pomocnikami.
 • BHP przy obsłudze urządzeń, warunki bezpiecznej pracy, praca w specyficznych warunkach.
 • Postępowanie w sytuacjach zagrożenia: niebezpieczne uszkodzenie/nieszczęśliwy wypadek – procedura postępowania.
 • Podstawy wiedzy z zakresu mechaniki i elektrotechniki.
 • Praktyczna obsługa urządzenia.

Egzamin UDT na operatora podestów ruchomych

Egzamin UDT na podesty ruchome składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna polega na rozwiązaniu testu składającego się z 15 pytań. Pytanie obejmują różne kwestie związane z podestami ruchomymi i ich obsługą jak bezpieczeństwo eksploatacji podestu ruchomego, procedury obsługi i konserwacji oraz przepisy prawne. Na ukończenie egzaminu kursant ma 30 minut. Aby zdać, wystarczy poprawnie odpowiedzieć na 11 pytań. Po zliczeniu teoretycznej części egzaminu uczestnik kursu może przejść do obsługi praktycznej urządzenia.

Część praktyczna egzaminu składa się z dwóch części. W pierwszej egzaminator zadaje pytanie dotyczące codziennej obsługi technicznej urządzenia. Pytanie może dotyczyć stanu baterii trakcyjnej maszyny, stanu opon, formy ochrony w podnośnikach oraz sprawdzenie dokumentacji. Następnie uczestnik kursu bierze udział w drugiej części egzaminu praktycznego – musi przejechać wyznaczony tor przeszkód.

Przykładowe pytania egzaminacyjne

Przykładowe zestawy pytań egzaminacyjnych UDT na operatora podestów ruchomych przejezdnych można znaleźć w Internecie i sprawdzić swoją wiedzę online. Oto kilka przykładowych zagadnień:

 • Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.
 • W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu. Odpowiedź: praca w pełnym zakresie obrotu.
 • Zwiększanie przez operatora wysokości roboczej podestu nożycowego jest zabronione.
 • Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to napięcie znamionowe (V), pojemność (Ah) i masa własna (kg).
 • Na wartość prędkości podestu wolnobieżnego ma wpływ wysokość, na jakiej znajduje się platforma robocza.
 • Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to płozy podestu.
 • Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od rodzaju podłoża, warunków atmosferycznych.

Po zakończonym egzaminie teoretycznym i praktycznym uczestnik kursu nie musi czekać na wyniki, ponieważ poznaje je od razu. Egzamin zakończony pozytywnym wynikiem oznacza, że zdający otrzymuje certyfikat uprawniający do obsługi podestów ruchomych. Uprawienia są przesyłane pocztą na wskazany adres.