Nowe przepisy BHP przy obsłudze żurawi

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii stworzyło nowy projekt przepisów BHP przy obsłudze żurawi na bazie projektu rozporządzenia w tej samej sprawie założonego przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów. Początkowo nowe przepisy miały wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku, jednak ze względu na wiele uwag powstałych w procesie konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych, wdrożenie zmian musiało zostać przesunięte w czasie.

Uwagi do zeszłorocznego projektu zgłosiły m.in.: Urząd Dozoru Technicznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, czy ZZ Budowlani. Wiele uwag  zostało wcielonych do projektu i na bazie wiadomości zwrotnej resort opracował nowy projekt.

Jak zatem brzmi projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących?

Zmiany w przepisach w zakresie BHP przy obsłudze żurawi

Nadrzędnym celem projektu jest zapewnienie lepszych i bezpieczniejszych warunków pracy osobom obsługującym żurawie, z uwzględnieniem charakteru wykonywanego zawodu operatora żurawi. Projekt zapewnia także odpowiednią podstawę prawną, która umożliwia kontrolę przestrzegania przez przedsiębiorstwa przepisów określających zdefiniowane w projekcie warunki pracy operatorów żurawi.

Wprowadzone nowe przepisy w projekcie ustawy dotyczą dodatkowych czynności związanych z obsługą żurawi, dodatkowego wyposażenia żurawi, wprowadzają ograniczenia, a także normują inne kwestie związane z wykonywanym przez operatorów dźwigów czynności na stanowisku pracy.

Zmiany dotyczące obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujących

 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa regulującej transport żurawi
 • Sprecyzowanie procedury ewakuowania operatora z kabiny żurawia
 • Zapewnienie książki dyżurów, która ma znaleźć się na wyposażeniu każdego żurawia i być prowadzona przez operatora tego żurawia
 • W przypadku wystąpienia wyszczególnionych w ustawie zdarzeń możliwe wstrzymanie się od wykonywania pracy w ramach obsługi żurawia
 • Konieczność zapoznania się z instrukcją bezpieczeństwa prac transportowych przez operatora żurawia, hakowego i sygnalisty
 • Konieczność zapoznania się z procedurą ewakuacji z kabiny żurawia przez operatora żurawia

Zmiany dotyczące wyposażenia żurawi wieżowych i szybkomontujących

 • Uzupełnienie wyposażenia żurawia w windę lub inne narzędzia, które ułatwią dotarcie operatora do kabiny żurawia
 • Uzupełnienie wyposażenia żurawia w termometr i anemometr zgodnie z wymaganiami narzucanymi przez rozporządzenie
 • Uzupełnienie wyposażenia żurawia w sygnalizator dźwiękowy
 • Uzupełnienie wyposażenia żurawia w urządzenie komunikacyjne, a w przypadku pracy kolizyjnej w dwa urządzenia komunikacyjne
 • Uzupełnienie wyposażenia w urządzenie lub zespół urządzeń, które pozwolą zapewnić w kabinie żurawia temperaturę oscylującą w zakresie 18 -28oC

Zmiany dotyczące ograniczeń w pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących

 • Ograniczenie czasu pracy operatora żurawia do maksymalnie 8 godzin na dobę
 • Zabronienie obsługi żurawia, gdy temperatura w kabinie żurawia nie mieści się w przedziale 18 -28oC
 • Rozdzielenie funkcji operatora żurawia, sygnalisty i hakowego – jedna osoba nie może pracować jednocześnie na dwóch stanowiskach
 • Zaczepiony ładunek może być przytrzymany podczas przemieszczania jedynie, gdy operacja będzie wykonywana za pomocą odpowiednich środków umożliwiających nadanie ładunkowi odpowiedniego kierunku
 • Zabronienie pracy wielkowymiarowej żurawiem przy wietrze o prędkości w porywach przekraczającej 10 m/s oraz wszystkich prac żurawiem przy wietrze o prędkości w porywach przekraczającej 15 m/s, chyba że producent żurawia sprecyzował w dokumentacji technicznej inne dopuszczalne prędkości wiatru i jego porywów

Zmiany dotyczące obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujących

 • Konieczność stworzenia warunków, które umożliwiają zrozumiałą komunikację między hakowym i sygnalistą
 • Zapewnienie w każdym punkcie pobierania ładunku oświetlenia, które zapewni operatorowi żurawia odpowiednią widoczność
 • W przypadku wystąpienia awarii urządzenia komunikacyjnego nawigowanie operatora żurawia przez sygnalistę może być prowadzone nie dłużej niż do zakończenia bieżącej czynności

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Projekt zmian ustawy został ponownie skierowany do opiniowania i konsultacji publicznej ze względu na zmianę definicji organizatora pracy na pracodawcę w końcowym etapie prac legislacyjnych, co wymagało dodatkowych uzgodnień międzyresortowych.

Nowe rozporządzenie w sprawie przepisów BHP przy obsłudze żurawi projektowane przez Ministra  Przedsiębiorczości i Technologii zostało opracowane z 3-miesięcznym okresem vacatio legis dla wejścia w życie przepisów projektu ustawy. Niemniej jednak § 20 i § 21 określające wyposażenie oświetlenia żurawi wejdą w życie dopiero po 6 miesiącach od ogłoszenia zmian, a § 22 odnoszący się do rozwiązań ułatwiających dotarcie operatora do kabiny żurawia wejdzie w życie po upływie 12 miesięcy od terminu ogłoszenia nowych uregulowań.

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

WYMAGANIA PRAWNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI ŻURAWI WIEŻOWYCH

PRACA NA BUDOWIE – PRZEGLĄD ZAWODÓW, W KTÓRYCH WARTO SIĘ SPECJALIZOWAĆ