dźwigi

Jak zarejestrować urządzenia dźwigowe sprowadzane z zagranicy?

Planujesz zakup sprzętu dźwignicowego spoza Polski? Nie wiesz jakich formalności oczekiwać? Które dokumenty będą Ci potrzebne? W tym artykule dowiesz się jak zarejestrować urządzenia dźwigowe sprowadzane z zagranicy.

Podstawowe informacje – przegląd specjalny

Najważniejszą rzeczą, o jakiej należy pamiętać, kiedy wejdzie się już w posiadanie sprzętu kupionego za granicą, jest wykonanie przeglądu specjalnego. Badanie to wykonują specjalistyczne firmy, które na podstawie kontroli przygotowują tzw. protokół przeglądu. Informuje on o stanie technicznym zakupionego urządzenia oraz zawiera zalecenia dotyczące koniecznych napraw lub innych prac konserwujących takich jak choćby wymiana części lub podzespołów. W trakcie przeglądu sprawdzane są takie elementy, jak konstrukcja nośna, układy elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczny, mechanizmy bezpieczeństwa czy napęd. Firma, która dokonuje przeglądu, musi posiadać uprawnienia do napraw i modernizacji urządzeń dźwignicowych.

Bardzo ważne jest, aby zakup używanego urządzenia dźwigowego za granicą był przemyślany, gdyż może okazać się, że koszt naprawy przewyższy kwotę, za którą sprzęt został zakupiony. Poza tym należy pamiętać, że urządzenie sprowadzone z zagranicy nie może być użytkowane na terenie Polski bez ważnego przeglądu, którego jedynym wykonawcą jest Urząd Dozoru Technicznego.

Po wykonaniu wykazanych w protokole zaleceń przez wyspecjalizowaną firmę lub kompetentną osobę można przejść do następnego etapu rejestracji. W następnej części dowiesz się, jak zarejestrować urządzenia dźwigowe sprowadzane z zagranicy w UDT.

Dokumenty wymagane do rejestracji

W celu wypełnienia wszystkich formalności związanych z procesem rejestracji należy uprzednio przygotować następujące dokumenty:

  • – protokół przeglądu specjalnego oraz zaświadczenia o wykonaniu zawierających się w nim zaleceń,
  • niezbędne certyfikaty (w języku polskim bądź oryginalnym),
  • instrukcja obsługi w języku polskim (tłumaczenie, dwa komplety),
  • wniosek o przeprowadzenie badania/zmianę danych (dostępny pod tym linkiem).

W zależności od roku produkcji urządzenia zmianie mogą ulec wymagania względem zawartości wymaganych dokumentów:

  1. Rozporządzenie MGPiPS z 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego – §4 ust. 2 pkt 1-8 w przypadku urządzeń wyprodukowanych przed 1 maja 2004 r.,
  2. Rozporządzenie MG z 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa – §50 w przypadku urządzeń wyprodukowanych po 1 maja 2004 r., a przed 29 grudnia 2009 r.,
  3. Rozporządzenie MG z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn – §58 w przypadku urządzeń wyprodukowanych po 29 grudnia 2009 r.

Wraz z tymi dokumentami należy udać się do oddziału Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). W urzędzie pracownicy wyjaśnią Ci w szczegółowy sposób, jak zarejestrować urządzenia dźwigowe sprowadzane z zagranicy.

Weryfikacja dokumentacji

Oddział UDT do którego złożyłeś dokumenty powinien rozpatrzyć je w krótkim czasie, dając możliwość uzupełnienia braków bez wycofywania pisma. Następnie wyznaczony Inspektor z Urzędu Dozoru Technicznego będzie mógł przeprowadzić badanie odbiorcze. W tym celu należy uzgodnić z nim termin oraz miejsce badania. UDT poinformuje także o wszelkich wymaganiach dotyczących sposobu warunków niezbędnych do wykonania czynności dozoru technicznego.

Badanie odbiorcze

W trakcie badania odbiorczego sprawdza się, czy sprzęt może być bezpiecznie eksploatowany.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 października 2003 r. mówi o koniecznej obecności konserwatora, który w trakcie badania odbiorczego będzie dbał o stan techniczny urządzenia.

Jednocześnie należy upewnić się, że urządzenie podlegające badaniu jest sprawne, w pełni kompletne i gotowe do pracy, a dostęp do niego nie jest utrudniony i jest bezpieczny. Zapewnienie dobrych warunków oświetleniowych oraz prawidłowej temperatury również jest niezbędne do przeprowadzenie prawidłowej oceny. Inspektorowi powinny zostać udostępnione wszelkie dokumenty oraz informacje dotyczące stanu technicznego urządzenia.

Inspektor przy obecności użytkownika sprzętu lub jego upoważnionego przedstawiciela weryfikuje stan techniczny urządzenia, sprawdza wyposażenie i oznakowanie oraz wykonuje próby użytkowe. Badanie odbiorcze kończy się wpisaniem urządzenia dźwignicowego do ewidencji Urzędu Dozoru Technicznego, wydaniem tzw. księgi rewizyjnej oraz sporządzeniem protokołu, w którym wymienione zostały wykonane w trakcie badania czynności. Odbiorca przeglądu zobowiązuje się do wykonania wszelkich zaleceń znajdujących się w protokole, a także do przechowywania go w księdze rewizyjnej.

Wydanie decyzji

Uzyskanie pozytywnej oceny podczas badania odbiorczego wydanej przez Inspektora Dozoru Technicznego pozwala na sformułowanie przez urząd decyzji o dopuszczeniu urządzenia dźwignicowego do eksploatacji na terenie Polski. W księdze rewizyjnej pojawi się odpowiednia informacja, a następnie dokument zostanie wysłany do nowego użytkownika dźwignicy.

Otrzymanie pozytywnej opinii nie zwalnia użytkownika urządzenia dźwigowego od aktualizowania stanu sprzętu. Wszelkie zmiany wynikające z awarii, naprawy czy konserwacji, a także likwidacja lub sprzedaż powinny być poprzedzone poinformowaniem Urzędu Dozoru Technicznego.

Z tego artykułu mogłeś dowiedzieć się jak zarejestrować urządzenia dźwigowe sprowadzane z zagranicy. Nie jest to skomplikowany proces, jednak musisz pamiętać o dopełnieniu wszelkich formalności.