praca operatora zurawia

Jak wygląda praca operatora żurawia wieżowego?

Żuraw wieżowy to rodzaj dźwigu. Urządzenie to uznawane jest za największą maszynę roboczą. Takiego żurawia może obsługiwać tylko doświadczony specjalista, który ma odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Praca operatora dźwigowego polega na przemieszczaniu za pomocą urządzenia ładunków o dużej wadze przy załadunku, transporcie oraz montażu. 

Żuraw wieżowy często nazywany jest po prostu dźwigiem. W rzeczywistości to urządzenie dźwigowe jest zaliczane do największych maszyn roboczych. Może unosić materiały na bardzo duże wysokości, a największe modele żurawi mają bardzo duży udźwig. Żurawie różnią się między sobą nie tylko udźwigiem, ale również typem i innymi parametrami. Można  je podzielić ze względu na sposób budowy lub montażu.

Podstawowy czynnik, który rozróżnia te dźwigi, to typ wysięgnika. Niektóre urządzenia mają wysięgnik wodzakowy, a inne – wychylny. Ze względu na miejsce obrotu żurawie dzielimy na górnoobrotowe i dolnoobrotowe. Ważny jest również sposób posadowienia: są dźwigi stacjonarne i przejezdne.

Żurawie wieżowe to duże maszyny, które są używane do wznoszenia budynków mieszkalnych i przemysłowych o charakterze wielokondygnacyjnym. Są one chętnie wykorzystywane na placach budowy, ponieważ pozwalają zaoszczędzić czas i zoptymalizować koszty budowy. Urządzeniem tym steruje tylko jeden operator. Praca na żurawiu jest odpowiedzialna i wymaga odpowiednich uprawnień.

Operator dźwigu – jak nim zostać?

Praca na żurawiach wymaga odpowiednich kwalifikacji oraz uprawnień. Najpierw trzeba ukończyć kurs na operatora żurawia. Tego rodzaju kursy przygotowują kursantów m.in. do pracy na wysokościach. Każdy uczestnik szkolenia musi poznać budowę urządzenia, obowiązki operatora przed w trakcie i po pracy, przepisy BHP, przepisy dozoru technicznego dotyczące żurawi wieżowych. Potem następuje część praktyczna kursu, w którego czasie kursant uczy się obsługi urządzenia.

Kurs pozwala uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne, które wydaje Urząd Dozoru Technicznego po zdaniu przez kursanta egzaminu teoretycznego i praktycznego. Okres ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego to 5 lat. Potem konieczne jest przedłużenie uprawnienia.

ZAPISZ SIĘ NA KURS OPERATORA ŻURAWIA TUTAJ.

Praca operatora żurawia – jak wygląda?

Praca operatora żurawia wieżowego cały zespół działań, które mają zapewnić bezpieczne przemieszczenie ładunku w obrębie miejsca robót, środków transportu i składowisk. Przed każdym dniem pracy pracownik obsługujący żurawie wieżowe musi zapoznać się ze specyfiką robót, terenem robót oraz dokumentacją i stanem urządzenia. Operator powinien sprawdzić poprawność oznaczeń oraz napisów ostrzegawczych, ocenić warunki atmosferyczne, zbadać miejsce posadowienia żurawia oraz określić stan konstrukcji i jego elementów roboczych.

Po zajęciu miejsca w kabinie i rozpoczęciu pracy operator za pomocą urządzenia sterowniczego obsługuje dźwig, przemieszczając, podnosząc i opuszczając ładunki. Operator musi współpracować z sygnalistą, który z dołu przekazuje mu informacje i instrukcje dotyczące przemieszczanych ładunków lub samego żurawia.

Po zakończeniu pracy operator powinien zadbać o zabezpieczenie stanowiska pracy przed samoczynnym uruchomieniem oraz dostępem osób postronnych. Jest on zobowiązany do odłożenia ładunków na swoje miejsce, zablokowania i wyłączenia układów sterowania. W przypadku wykrycia usterek operator powinien poinformować o nich przełożonych oraz dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku.

Operator żurawia – zarobki

Zarobki operatora dźwigu są zależne od formy podpisanej umowy. Jeśli jest to umowa o pracę, wtedy średnie wynagrodzenie operatora żurawia wieżowego wynosi od 4 000 do 4 500 zł. Natomiast w przypadku świadczenia usług przez operatorów z własną działalnością gospodarczą zarobki wynoszą od 6 000 do 6 500 zł. Dodatkowo zarobki operatora dźwigu mogą być uzależnione także od doświadczenia i zakresu obowiązków oraz od regionu kraju.

W przypadku pracy za granicą operator żurawia może liczyć na większe wynagrodzenie. W Norwegii, osoby obsługujące takie urządzenia otrzymują pensje na poziomie około 10 000 zł miesięcznie. W Niemczech stawka godzinowa dla operatora to 13 euro, a w Wielkiej Brytanii – 13 funtów. Oczywiście decydując się na pracę za granicą, należy wziąć pod uwagę konieczność znajomości języka obcego oraz wyższe koszty utrzymania (źródło: https://pl.europa.jobs/art-ile-zarabia-operator-zurawia-w-polsce-za-granica/). 

Zanim zostanie się operatorem żurawia wieżowego i rozpocznie się pracę w tym trudnym oraz wymagający zawodzie, trzeba wykonać szereg badań i wykazać brak przeciwwskazań do pracy na wysokościach. Wymagania zdrowotne, jakie musi spełniać przyszły operator, są jasno określone przez odpowiednie ustawy. Praca operatora nie polega wyłącznie na obsłudze urządzenia, ponieważ musi on jeszcze wykonać szereg czynności przed rozpoczęciem pracy, a także po jej zakończeniu. Wszystkie te wymagania są niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo operatorowi oraz innym pracownikom znajdującym się na terenie pracy.