suwnica

Jak wygląda kurs na operatora suwnic?

Poszerzanie własnych kwalifikacji i wiedzy jest idealnym sposobem na zapewnienie sobie możliwości zdobycia dobrze płatnej i stabilnej pracy zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach. Operatorzy suwnic są jednymi z najbardziej pożądanych specjalistów i nic nie sugeruje, aby ta sytuacja miała się szybko zmienić.

Kto zatem może przystąpić do kursu i jakie wymagania stawia się przed operatorami suwnic?

Czym są suwnice i jakie są zadania operatora?

Suwnica to inaczej dźwignik zbudowany na zasadzie bramy, który jest konstrukcją służącą do przenoszenia towarów. Suwnice do zastosowań morskich to imponujące, wielopiętrowe maszyny, które są widoczne na większości terminali, służące do załadunku kontenerów. Sprzęt ten więc może mieć ogromne rozmiary i być zdolnym do przenoszenia najcięższych ładunków na świecie, ale również może występować w o wiele mniejszej wersji w przedsiębiorstwach handlowych, wykorzystywanych do zadań takich jak np. podnoszenie silników samochodowych z pojazdów.

Głównym elementem suwnicy jest konstrukcja nośna, która przemieszcza się po torach. Natomiast do transportu ładunku w pionie i poziomie służy drugi element suwnicy, czyli wciągnik lub wciągarka zamontowane na konstrukcji mostu. Działanie suwnicy jest ograniczone skrajnymi położeniami toru jazdy oraz wysokością unoszenia ładunku.

Wróćmy teraz do podziału suwnic. Wyróżnia się ich następujące rodzaje suwnic:

 • pomostowe;
 • bramowe;
 • półbramowe;
 • wspornikowe;
 • modułowe;
 • kolumnowe.

Głównym zadaniem operatora suwnic jest bezpieczne i wydajne podnoszenie oraz ustawianie kontenerów i materiałów. Odpowiada on za obsługę stacjonarnego lub mobilnego suwnicy w celu podnoszenia, przesuwania, ustawiania i zmiany pozycji ładunku. Do głównych zadań operatora suwnic należy:

 • kontrola urządzenia,
 • Przenoszenie towarów,
 • regulacja prędkości i kierunku ruchu suwnicy,
 • przestrzeganie ograniczeń i standardów pracy,
 • bieżąca obsługa urządzenia, zgodna z instrukcją obsługi.

Kto może przystąpić do kursu na operatora suwnic?

Kursanci na operatora suwnic muszą być osobami pełnoletnimi i charakteryzującymi się odpowiednim stanem zdrowotnym. Oprócz tych wymogów bardzo ważne są również dodatkowe umiejętności i cechy fizyczne, do których zalicza się:

 • dobry wzrok, który umożliwia prawidłową ocenę odległości,
 • bycie świadomym niebezpieczeństwa i ciągłe kontrolowanie pracy swojej i innych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra koordynacja ręka-oko,
 • umiejętność postępowania zgodnie z instrukcjami przełożonych.

Jak wygląda program kursu na operatora suwnic?

Kurs operatora suwnic trwa co najmniej jeden tydzień, ale jego maksymalny czas zależy tak naprawdę od potrzeb uczestniczących w nim osób. Kurs na suwnice składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. W przypadku pierwszej z nich przedstawia się informacje z zakresu:

 • Budowy i rodzaju suwnic – pozwala to na identyfikację sprzętu oraz poszczególnych jego komponentów.
 • Sterowania suwnicami i ich dodatkowych funkcji – kursanci poznają mechanizmy, które powodują podnoszenie i przesuwanie się dźwigu.
 • Kontroli sprzętu przed jego użyciem – dotyczy to standardowej kontroli i daje umiejętność oceny stanu maszyny. Ważne jest to, aby wyczulić przyszłych operatorów suwnic, że korzystanie z nieodpowiednio przygotowanej maszyny stanowi zagrożenie dla ich życia oraz osób znajdujących się w pobliżu.
 • Przepisów i zasad, które obowiązują na miejscu pracy – kursantom przybliża się znaczenie regulaminów i innych norm, jakimi trzeba kierować się w przypadku pracy z ciężkim sprzętem. Szczegółowo tłumaczy się zagadnienia związane z BHP w zawodzie operatora suwnic.

W trakcie części praktycznej kursanci mają możliwość obcowania z konkretnym typem suwnic i nauki jego obsługi. Zajmują się przenoszeniem i prawidłowym ustawieniem materiałów oraz konfiguracją sprzętu w taki sposób, by działał on jak najefektywniej.

ZAPISZ SIĘ NA KURS NA SUWNICE TUTAJ.

Jak wygląda egzamin na operatora suwnic?

Operatorzy suwnic muszą najpierw przejść szkolenie, aby następnie wziąć udział w egzaminie, którego ocena zależy od inspektorów UDT. Egzamin podzielony jest na dwie części. W części teoretycznej egzaminu inspektorzy UDT sprawdzają wiedzę kandydatów na operatorów suwnic dotyczącą budowy dźwignic, zagadnień związanych z ich obsługą, znajomość przepisów BHP itd.

W części praktycznej należy udowodnić, że posiada się podstawową umiejętność manipulowania suwnicą w stanie nieobciążonym do punktu ponad środek ciężkości ładunku. Egzaminatorzy mogą poprosić o podniesienie, przeniesienie i odciążenie towaru. Ocenia się także reakcję na sygnały i polecenia. Zdany egzamin oznacza, że kandydat zyskał nowe uprawnienia i może obsługiwać suwnice zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Co po zdanym egzaminie?

Operatorzy suwnic pracują na budowach, w magazynach, nabrzeżach, kopalniach i zakładach produkcyjnych w całej Europie. Działają przy większości warunków pogodowych, z wyjątkiem silnego wiatru, bardzo niskich temperatur, wyładowań elektrycznych i ulewnego deszczu lub innego czynnika ograniczającego widoczność, choć często obsługują suwnice z zamkniętej kabiny. Wielu operatorów suwnic pracuje w nieregularnych godzinach, które niejednokrotnie obejmują pory wieczorne i nocne.

Prace te mogą być niebezpieczne, a operatorzy suwnic muszą przestrzegać ścisłych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko. Praca w tym zawodzie łączy się jednak ze stabilnym i wysokim wynagrodzeniem, a konkretne sumy mogą się różnić w zależności od przedsiębiorstwa oraz poziomu doświadczenia operatora.  Perspektywy zatrudnienia w tym sektorze są dobre, a pomimo automatyzacji w magazynach i fabrykach osoba odpowiedzialna za obsługę i konserwację suwnic będzie zawsze potrzebna.