egzamin UDT na ładowarki teleskopowe

Egzamin UDT na ładowarki teleskopowe – jak się do niego przygotować?

Wszystkie osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do obsługi ładowarek teleskopowych, muszą pozytywnie zdać egzamin państwowy składany przed komisją UDT na uzyskanie uprawnień operatorskich do obsługi ładowarek teleskopowych. Sprawdź, w jaki sposób poprawnie przygotować się do egzaminu.

 

Kto może zapisać się na egzamin UDT na ładowarki teleskopowe?

 

Egzamin operatorski składany przed komisją egzaminacyjną powołaną przez lokalną jednostkę Urzędu Dozoru Technicznego. Do egzaminu może podejść każda osoba, która ukończyła kurs operatora ładowarek teleskopowych oraz nie wykazuje przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi ładowarek teleskopowych. Natomiast na szkolenie operatorskie może zapisać się każda osoba, która ukończyła 18 lat.

Poza tym kursant, który chce podejść do egzaminu, „musi uiścić opłatę egzaminacyjną wynoszącą od lutego 2020 roku 184,43 zł. Podstawą opłaty za egzamin kwalifikacyjny UDT jest art. 23 ust. 4 zmienionej ustawy o dozorze technicznym w zw. z art. 20 pkt 1 lit. a ustawy o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, który wskazuje, że opłata za egzamin kwalifikacyjny równa jest wysokości 3,75% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

 

Jak przebiega egzamin UDT na ładowarki teleskopowe?

 

Ostatnim etapem na drodze przyszłego operatora dźwignicy, który dzieli go od uzyskania wymarzonych kwalifikacji operatorskich, jest zaliczenie egzaminu. Zaświadczenia kwalifikacyjne przyznawane są i sprawdzane zgodnie z dwoma aktami prawnymi:

 • Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
 • Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Egzamin UDT na ładowarki teleskopowe składa się z części teoretycznej i praktycznej. Podczas części teoretycznej komisja UDT weryfikuje wiedzę teoretyczną kursanta z zakresu m.in.:

 • obowiązujących norm bezpieczeństwa, przepisów BHP i Dozoru Technicznego,
 • kwalifikacji operatorskich,
 • nazewnictwa dźwignic,
 • bezpiecznych oraz efektywnych technik operacyjnych,
 • konserwacji sprzętu,
 • marginalizowania ryzyka wypadków,
 • procedur tworzenia dokumentacji,
 • metod i form komunikacji,
 • wymagań i obowiązków operatora,
 • procedur tworzenia dokumentacji,
 • inspekcji przedoperacyjnych.

Aktualna baza pytań (stan z dnia 12.12.2019 roku) egzaminacyjnych z części teoretycznej liczy lekko ponad 270 pytań.

Część praktyczna egzaminu opiera się na zagadnieniach, które pozwalają zweryfikować praktyczne umiejętności i wiedzę osoby egzaminowanej. Podczas części praktycznej sprawdzane są umiejętności płynnej, efektywnej i bezpiecznej obsługi ładowarki teleskopowej wraz z umiejętnością podnoszenia i opuszczania ładunków. Poza tym egzaminatorzy sprawdzają zakres wiedzy związany ze sposobami regulacji elementów i urządzeń zabezpieczających czy sposoby postępowania w sytuacji wystąpienia wybranych awarii i usterek.

 

Egzamin UDT na ładowarki teleskopowe – jak się do niego przygotować?

 

Egzamin UDT na ładowarki teleskopowe to stosunkowo wymagający egzamin, który kompleksowo sprawdza nabytą wiedzę i umiejętności podczas kursu operatorskiego. Zarówno część teoretyczna, jak i praktyczna trwają ok. 60 minut. Jak przygotować się do egzaminu kwalifikacyjnego?

Solidnie się przygotuj

Oczywiste jest, że nawet najlepsze zajęcia teoretyczne nie sprawią, że cała wiedza niezbędna do egzaminu zostanie przez nas zapamiętana. Z tego też względu przyszły operator powinien samodzielnie powtarzać i przyswajać materiał teoretyczny przekazywany na zajęciach.

Nie ucz się na ostatnią chwilę

Odpowiednio wczesne rozpoczęcie przygotowań zapewni dużo czasu na utrwalenie wiadomości dotyczących zagadnień teoretycznych i praktycznych, jednocześnie marginalizując stres oraz wpływając na zwiększenie pewności siebie. Przygotowując się do części teoretycznej, warto zawczasu dokładnie zapoznać się z całą bazą pytań oraz co najmniej kilkukrotnie odpowiedzieć na umieszczone w niej pytania.

Bądź wypoczęty podchodząc do egzaminu

Część praktyczna wymaga od przyszłego operatora dobrej koordynacji i koncentracji. Z tego też powodu warto podejść do egzaminu wypoczętym, zrelaksowanym i wyspanym. Pamiętaj również, aby być dokładnym i nie spieszyć się niepotrzebnie podczas części praktycznej. Lepiej wykonać daną czynność egzaminacyjną wolniej i prawidłowo niż szybko i niechlujnie.

Zapłać za egzamin

Termin egzaminu nie zostanie wyznaczony bez dokonania opłaty. W przypadku skorzystania z oferty kursowej w Firmie Dźwigowej Urbanek, pomożemy Ci z dokumentacją oraz formalnościami związanymi z organizacją egzaminu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt telefoniczny.