Badania UDT

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) jest instytucją państwową, która w ramach czynności dozoru technicznego zajmuje się badaniem urządzeń objętych kontrolą. Jakie rodzaje badań dotyczą maszyn UTB znajdujących się pod kontrolą właściwej jednostki dozoru technicznego oraz jak się na nie przygotować? W naszej firmie specjalizujemy się w przygotowywaniu urządzeń do kontroli i bezproblemowo przeprowadzonych badań.

Rodzaje badań UDT

 

Na wniosek użytkownika urządzenia technicznego organ właściwej jednostki dozoru podejmuje decyzję o zezwoleniu na eksploatację. Przed jej wydaniem zespół wykonuje czynności dozoru technicznego. Są to następujące badania:

Przygotowanie do badania

 

W celu prawidłowego przeprowadzenia kontroli należy upewnić się, że urządzenie techniczne jest odpowiednio przygotowane – wszystko to musi być zgodne z instrukcją eksploatacji urządzenia technicznego. Należy również zapewnić bezpieczne warunki do wykonania czynności oraz potrzebne przyrządy. Bez przygotowania urządzenia badanie nie odbędzie się.

Istotne jest, że w trakcie badania nie jest wymagana obecność eksploatującego sprzęt podlegający dozorowi technicznemu, jeśli zamiast niego pojawi się upoważniony przedstawiciel. Nasza firma jako ekspert w tej dziedzinie pomoże Ci przygotować się do każdego z niżej wymienionych badań.

Badanie odbiorcze

 

Dla sprzętu, który ma dopiero po raz pierwszy zostać zarejestrowany w dozorze technicznym, przewidziane jest badanie odbiorcze. Jego celem jest uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie urządzeń objętych dozorem

Badanie okresowe

 

Dla sprzętu objętego pełnym dozorem technicznym, w terminach określonych dla danego rodzaju urządzenia, wymagane jest przeprowadzenie badań okresowych. Polegają one między innymi na kontroli księgi rewizyjnej i dziennika czy kontroli protokołów i uprawnień. Inspektor może również wyrywkowo sprawdzać stan techniczny oraz mechanizmy urządzenia. Kontroluje się również, czy sprzęt jest prawidłowo wykorzystywany w ramach instrukcji eksploatacji, a także czy wszelkie napisy ostrzegawcze oraz wskaźniki stanu urządzenia znajdują się w miejscach dostępnych do zauważenia.

Celem kontroli okresowych jest również sprawdzenie, czy wykonane zostały zalecenie znajdujące się w protokole z poprzedniego badania.

Badanie doraźne eksploatacyjne


W przypadku bieżących potrzeb oraz w zależności od okoliczności uzasadniających kontrolę wyróżnia się także badanie doraźne.
Podstawowym badaniem tego rodzaju jest badanie eksploatacyjne, którego głównym celem jest potwierdzenie, że jakiekolwiek zmiany w stanie sprzętu nie mają wpływu na bezpieczną eksploatację urządzenia.

Badanie doraźne eksploatacyjne wykonuje się na wniosek eksploatującego, a rozpatruje je zespół będący organem właściwej jednostki dozoru. Do typowych sytuacji, które wymagają kontroli, należy między innymi stwierdzenie nieodpowiedniego stanu technicznego urządzenia oraz weryfikacja stanu po wymianie cięgien nośnych.

Badania doraźne kontrolne


Badanie kontrolne przeprowadzane są
w oparciu o zalecenia obecne w protokole z poprzedniego badania. Dotyczą one między innymi urządzeń transportu bliskiego (UTB) i sprawdzają między innymi, czy urządzenia zabezpieczające działają prawidłowo.

Badania doraźne powypadkowe lub poawaryjne


Badanie poawaryjne przeprowadza się w sytuacji niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia albo nieszczęśliwego wypadku w toku eksploatacji.

Celem badania jest sprawdzenie stanu technicznego sprzętu oraz odnalezienie przyczyn awarii. Jeśli powstały uszkodzenia lub zmiany, które nie pozwalają na dalsze użytkowanie, urządzenie objęte formą dozoru nie będzie mogło być poddane eksploatacji. Kontrolę tego typu przeprowadza organ właściwej jednostki dozoru technicznego po zawiadomieniu o wypadku lub uszkodzeniu, któremu mogły ulec urządzenia techniczne.

Jeśli masz jakieś pytania na temat badań UDT (lub UTB), chętnie na wszystkie odpowiemy.